Softhis BPM | Workflow

System Softhis Workflow

System workflow zostaÅ‚ zaprojektowany z myÅ›lÄ… o tym, by usprawnić pracÄ™ zespoÅ‚ów i grup w obrÄ™bie przedsiÄ™biorstwa. To najbardziej popularne i bardzo chÄ™tnie wykorzystywane oprogramowanie w bardzo szerokiej gamie firm z sektora usÅ‚ugowego oraz produkcyjnego. System uÅ‚atwia przykÅ‚adowo kontakt z klientami, szybkie porozumiewanie siÄ™ miÄ™dzy pracownikami. Usprawnia realizacjÄ™ zadaÅ„, oszczÄ™dza czas, pomaga osiÄ…gnąć cele biznesowe, automatyzuje procesy.

Workflow oznacza w szerszym ujÄ™ciu przepÅ‚yw informacji miÄ™dzy różnymi osobami, które biorÄ… udziaÅ‚ tworzeniu procesów. Workflow obejmuje różne obszary i może zostać wdrożony w każdym dziale firmy. Dedykowane oprogramowanie integruje wszystkie procesy w jednej aplikacji. BiorÄ…c pod uwagÄ™ fakt, że każda firma posiada zindywidualizowane procesy, każde nowe wdrożenie wymaga identyfikacji poszczególnych kroków.

 

Więcej

Oprogramowanie dedykowane dla firm

Oprogramowanie dedykowane dla firm

Specjalizujemy siÄ™ w tworzeniu dedykowanego oprogramowania wg metodyki Scrum. Realizujemy projekty iteracyjnie, kÅ‚adÄ…c nacisk na dokÅ‚adnÄ… analizÄ™ i zrozumienie potrzeb, projektowanie architektury, UX oraz optymalizacjÄ™ kodu pod kÄ…tem specyfiki biznesowej klienta i późniejszego rozwoju.

Nasz doÅ›wiadczony zespóÅ‚ programistów Java i PHP gwarantuje peÅ‚ny zestaw kompetencji i know-how, które sÄ… podstawÄ… budowania efektywnego oprogramowania biznesowego.

Więcej

Outsourcing specjalistów i zaplecza IT

Jednolity plik kontrolny

Softhis udostÄ™pnia zaplecze informatyczne umożliwiajÄ…ce firmom optymalizacjÄ™ kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakoÅ›ci usÅ‚ug informatycznych. Jako dostawca usÅ‚ug IT i inżynierii, Softhis wpiera swoich Klientów w zakresie budowy i rozwoju aplikacji oraz systemów BPM i workflow. Dysponujemy profesjonalnym zespoÅ‚em profesjonalistów, poszerzamym w miarÄ™ wymagaÅ„ projektowych. PrzedsiÄ™biorstwa korzystajÄ…ce z outsourcing naszych specjalistów, nie muszÄ… siÄ™ martwić o formalnoÅ›ci zwiÄ…zane z zatrudnieniem inżynierów ponieważ spoczywajÄ… one na Softhis.

Outsourcing oprogramowania to idealne rozwiÄ…zanie dla tych przedsiÄ™biorstw, które chcÄ… usprawnić procesy biznesowe za pomocÄ… systemów informatycznych. Taki model umożliwia realizacjÄ™ wszystkich zadaÅ„ z zakresu informatyki bez koniecznoÅ›ci budowania wÅ‚asnych, drogich zespoÅ‚ów IT.

Więcej

 • Java
 • Hibernate
 • Spring
 • TYPO3 CMS
 • Eclipse
 • AngularJS
 • Prime Faces
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • AMQP
 • Jenkins
 • Symfony
 • PHP
 • WildFly