Produkty

Jednolity Plik Kontrolny – integracja oprogramowania i automatyzacja procesów

Jednolity Plik Kontrolny, Softhis JPK Generator

Jednolity Plik Kontrolny obliguje około 1 842 589 przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce i podlegających polskiej ordynacji podatkowej. Od 01.07.2016 r. do udostępniania ksiąg podatkowych w postaci JPK będą zobowiązane przedsiębiorstwa duże, zatrudniające

powyżej 250 pracowników lub osiÄ…gajÄ…ce obrót powyżej 50 mln euro rocznie lub posiadajÄ…ce rocznÄ… sumÄ™ bilansowÄ… wiÄ™kszÄ… niż 43 mln Euro.

Duże firmy bÄ™dÄ… zobowiÄ…zane bez wezwania i w sposób automatyczny do przekazywania JPK drogÄ… elektronicznÄ… już od 25 sierpnia 2016r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa obowiązek ten czeka od 1 stycznia 2017r., natomiast od 1 stycznia 2018r. będzie to dotyczyło także mikroprzedsiębiorstw.

 

Softhis JPK - Generator Jednolitego Pliku Kontrolnego

Opracowane wedÅ‚ug wytycznych Ministerstwa Finansów narzÄ™dzie informatyczne pozwalajÄ…ce na generowanie, walidacjÄ™ i dostarczanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to rozwiÄ…zanie moduÅ‚owe, pozwalajÄ…ce na elastyczny wybór poszczególnego elementu.

WspóÅ‚pracuje z każdym dostÄ™pnym na rynku oprogramowaniem, bez wzglÄ™du na jego wersjÄ™ czy kraj pochodzenia.

 

Jednolity Plik Kontrolny - terminy i zmiany w ustawie

W dniu 13 maja 2016r. Sejm przyjął zmianę w Ustawie o Ordynacji Podatkowej w zakresie dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowelizacja wprowadza bardzo ważne nowości w stosunku do aktualnego stanu prawnego!

SzczegóÅ‚y w linku poniżej:

Ustawa z dnia 13 maja 2016r.

Zgodnie z przyjÄ™tÄ… ustawÄ…, obowiÄ…zek generowania danych z ewidencji VAT oraz comiesiÄ™czne raportowanie  do UrzÄ™du Skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie najwiÄ™ksze podmioty gospodarcze już od dnia 1 lipca 2016r. 

Duże firmy bÄ™dÄ… zobowiÄ…zane  bez wezwania i w sposób automatyczny  do przekazywania JPK drogÄ… elektronicznÄ… już od 25 sierpnia 2016r.

MaÅ‚e i Å›rednie przedsiÄ™biorstwa  obowiÄ…zek obejmie od 1 stycznia 2017r., natomiast od 1 stycznia 2018r. bÄ™dzie to dotyczyÅ‚o także mikroprzedsiÄ™biorstw.

Wobec znowelizowanego stanu prawnego, obecnie już nie tylko duzi przedsiębiorcy powinni weryfikować i dostosowywać swoje księgowo-finansowe systemy informatyczne, do poprawnego generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny - Baza wiedzy

Ministerstwo finansów przygotowaÅ‚o strategiÄ™ dziaÅ‚aÅ„ na rzecz poprawy Å›ciÄ…galnoÅ›ci podatków. ZebraliÅ›my najważniejsze kwestie prawne oraz techniczne dotyczÄ…ce tego problemu. UdostÄ™pniliÅ›my je w przyjaznej użytkownikowi formie. Raporty na temat postÄ™pujÄ…cych prac lub zmian wprowadzanych przez UstawodawcÄ™ bÄ™dziemy publikować co miesiÄ…c.

Jednolity Plik Kontrolny - FAQ

Czemu ma służyć JPK?

Ujednolicenie formy i automatyzacja procesów weryfikacji poprawnoÅ›ci ksiÄ…g podatkowych ma być podstawÄ… do przyspieszenia i docelowo uÅ‚atwienia zarówno kontroli skarbowych jak również procesów rozliczeniowych w przedsiÄ™biorstwach. O ile sektor MÅšP na razie jest jeszcze zwolniony z tego obowiÄ…zku i docelowo może odmówić przedstawienia JPK, tak duże firmy w wyniku braku posiadania pliku zostanÄ… pociÄ…gniÄ™te do odpowiedzialnoÅ›ci karno – skarbowej.

 

Dlaczego PDF to za mało?

Dane w formie pliku PDF nie sÄ… przystosowane do szybkiej, elektronicznej analizy. Paradoksalnie, analizowanie plików PDF może wrÄ™cz wydÅ‚użyć czas kontroli w porównaniu do procedur w przypadku dokumentów papierowych. Dlatego też nowela wprowadza ujednoliconÄ… formÄ™ ksiÄ…g podatkowych oraz dowodów ksiÄ™gowych. W oparciu o standard XML, na bazie którego ma powstać tzw. Jednolity Plik Kontrolny bÄ™dzie teraz możliwe szybkie analizowanie danych. Istotny dla podatników jest fakt, iż struktura logiczna elektronicznych ksiÄ…g podatkowych oraz elektronicznych dowodów ksiÄ™gowych ma być kompatybilna z programami do obsÅ‚ugi finansowo-ksiÄ™gowej, dlatego takie systemy muszÄ… być dostosowane do rozporzÄ…dzenia.

 

Jak wyglÄ…da struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego?

9 marca tego roku poznaliśmy finalną strukturę JPK. Plik podlegający kontroli, zapisany w formacie xml powinien zawierać następujące grupy danych:

 • ksiÄ™gi rachunkowe
 • wyciÄ…gi bankowe
 • magazyn
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • faktura vat
 • podatkowa ksiÄ™ga przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów.

Każda z nich obejmuje także dane identyfikacyjne pÅ‚atnika, system ksiÄ™gowy oraz producenta oprogramowania, z pomocÄ… którego JPK zostaÅ‚ wygenerowany. Struktura danych oczekiwana w plikach jest ogromnie szczegóÅ‚owa. W wielu wypadkach wykraczajÄ…ca mocno poza obszary, jakie aktualnie firmy przechowujÄ… w swoich systemach.

 

Jakie problemy czekajÄ… na przedsiÄ™biorców w zwiÄ…zku z wdrożeniem JPK?

 • im później rozpocznie siÄ™ prace programistyczne, tym pewniejsze bÄ™dzie niedotrzymanie terminu udostÄ™pnienia Jednolitego Pliku Kontrolnego lub dostarczenie US dokumentu o niewÅ‚aÅ›ciwej konstrukcji logicznej,
 • nadal nie ma ostatecznej wersji rozporzÄ…dzenia dot. sposobu udostÄ™pniania JPK organom kontrolujÄ…cym,
 • brak możliwoÅ›ci kontroli poprawnoÅ›ci pliku JPK – Ministerstwo Finansów nie zapewnia platformy do testów,
 • nie ma informacji o zabezpieczeniach infrastruktury, która bÄ™dzie operować danymi przedsiÄ™biorców,
 • bardzo krótki czas na implementacjÄ™ nowych rozwiÄ…zaÅ„ w systemach dostÄ™pnych jako SaaS czy w dedykowanych systemach firm.

Jak wprowadzić Jednolity Plik Kontrolny w firmie?

W przypadku firm korzystajÄ…cych z wielu różnych rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych (ksiÄ™gowych, magazynowych, etc., a także dedykowanych ich specyfice biznesowej), konieczne jest dostosowanie oprogramowania do obecnych wymagaÅ„. Dodatkowo w kwestii rozliczeÅ„ podatkowych, szczególnie istotne wydaje siÄ™ nie tyle generowanie samego formatu pliku, co możliwość dokonania weryfikacji poprawnoÅ›ci danych, które przekazujemy w ramach kontroli skarbowej. Na ten aspekt firmy powinny poÅ‚ożyć najwiÄ™kszy nacisk, bo bÅ‚Ä™dy sÄ… obarczone sankcjami prawnymi.

Specyfika dokonywania zmian w ramach projektów podatkowych jak i informatycznych, charakteryzuje siÄ™ koniecznoÅ›ciÄ… przeprowadzenia dokÅ‚adnego audytu posiadanych rozwiÄ…zaÅ„, analizÄ… procesów biznesowych firmy, a także czasem potrzebnym na stworzenie i implementacjÄ™ docelowego rozwiÄ…zania.

BiorÄ…c pod uwagÄ™ skomplikowanie materii i rozproszenie rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych, bez wzglÄ™du na to do której grupy firm siÄ™ zaliczamy, należy jak najszybciej rozpocząć proces dostosowania siÄ™ do nowych wymogów. Unikniemy wtedy narażenia firmy na odpowiedzialność karno-skarbowÄ…, którÄ… ustawodawca przewidziaÅ‚ za niewywiÄ…zanie siÄ™ z terminu przewidzianego dla danej grupy firm.

 

Jak wyglÄ…da analiza, integracja oprogramowania i automatyzacja procesów i wdrożenie, aby dostosować narzÄ™dzia do wymogów JPK?

 • przedsiÄ™biorca powinien sprawdzić, od kiedy nowe przepisy bÄ™dÄ… go obowiÄ…zywać. Jest to uzależnione od rozmiaru dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa,
 • zapoznanie siÄ™ z rozporzÄ…dzeniem i wymaganiami dla JPK, a nastÄ™pnie zestawienie wiedzy z procedurami obowiÄ…zujÄ…cymi w firmie,
 • audyt zewnÄ™trzny procesów i systemów IT, który ma ujawnić jak duże zmiany bÄ™dÄ… niezbÄ™dne w oprogramowaniu,
 • integracja i wdrożenie oprogramowania przez dostawcÄ™ / developera, wprowadzenie nowych procedur umożliwiajÄ…cych dostarczenie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Z kim wspóÅ‚pracować przy wdrożeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego?

JeÅ›li korzystasz ze standardowej wersji oprogramowania np. w modelu SaaS dostarczanego przez dużą firmÄ™ IT jest niemal pewne, że zmiany zostanÄ… wprowadzone na czas. ZupeÅ‚nie inaczej wyglÄ…da sytuacja, kiedy firma posiada rozbudowane Å›rodowisko informatyczne lub korzysta z kilku programów do obsÅ‚ugi admisnitracyjno - finansowo - magazynowej. JeÅ›li korzysta z różnych systemów nieodÅ‚Ä…cznym elementem wdrożenia bÄ™dÄ… integracje informatyczne, które wymagajÄ… wspóÅ‚pracy z doÅ›wiadczonym zespoÅ‚em developersko – analitycznym.

Odpowiedzi na inne pytania dotyczÄ…ce Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdujÄ… siÄ™ bezpoÅ›rednio na stronie Ministerstwa Finansów  JPK cz. 1JPK cz. 2.

PamiÄ™taj: Analiza przedwdrożeniowa, utworzenie reguÅ‚ procesów i integracja używanych systemów jest najbardziej wymagajÄ…cym etapem wdrożenia JPK i może potrwać nawet kilka miesiÄ™cy!

JeÅ›li potrzebujesz wsparcia ekspertów w zakresie wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, napisz na office@softhis.com z dopiskiem „JPK” lub zadzwoÅ„ pod numer 12 350 55 55.

Przygotuj się na e-kontrolę. Zadzwoń do nas lub zostaw wiadomość w formularzu kontaktowym.
Infolinia: +48 575 303 433 
Sprawdź, czy podlegasz e-kontrolom skarbowym!

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com