Case study

System zarządzania sprzedażą bezpośrednią dla WSiP

Softhis przygotowaÅ‚ dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych dedykowane rozwiÄ…zanie informatyczne, które wspiera wewnÄ™trzne procesy zarzÄ…dzania firmÄ…. WSiP to najwiÄ™kszy i najprężniej rozwijajÄ…cy siÄ™ wydawca edukacyjny w Polsce, posiadajÄ…cy w ofercie ponad 1,5 tys. publikacji.

Co zaproponowaliśmy?

IstniejÄ…ce rozwiÄ…zania nie speÅ‚niaÅ‚y zÅ‚ożonych wymagaÅ„ klienta, w zwiÄ…zku z czym w toku prac analitycznych, warsztatów i licznych spotkaÅ„ wypracowano koncepcjÄ™ kompleksowego systemu dedykowanego - zaawansowanego i skomplikowanego pod wzglÄ™dem produkcyjnym, a jednoczeÅ›nie elastycznego i intuicyjnego w obsÅ‚udze.

Stworzona platforma ma za zadanie wspierać pracę działu sprzedaży i marketingu oraz upraszczać procesy jakie zachodzą w organizacji.

Produkcja i wdrożenie

NarzÄ™dzie zakresem dziaÅ‚ania obejmuje kluczowe sfery dziaÅ‚alnoÅ›ci WSiP. SÅ‚uży do definiowania warunków sprzedaży oraz prowadzenia i obsÅ‚ugi sprzedaży bezpoÅ›redniej, usprawniajÄ…c codziennÄ… pracÄ™ wydawnictwa. Jednym z elementów wdrożenia byÅ‚a integracja nowo powstaÅ‚ego systemu z już istniejÄ…cymi rozwiÄ…zaniami informatycznymi, które funkcjonowaÅ‚y we WSiP. Prace trwaÅ‚y kilka miesiÄ™cy, przebiegaÅ‚y w dużym tempie, a ich realizacja uwzglÄ™dniÅ‚a specyfikÄ™ rynku i nieprzekraczalne terminy zwiÄ…zane z cyklem wydawniczym.

Podstawowe cechy systemu informatycznego przygotowanego dla WSiP:

  • optymalizacja wewnÄ™trznego systemu zamówieÅ„ WSiP,
  • konfigurowanie warunków transakcji i skÅ‚adanie szczegóÅ‚owych zamówieÅ„ online przez poszczególnych konsultantów sprzedaży bezpoÅ›redniej, 
  • kalkulowanie kosztów zamówieÅ„ dla szkóÅ‚ dowolnego segmentu edukacyjnego, skraca czas trwania procesu i obniża koszty sprzedaży.

To już czwarty projekt, jaki z powodzeniem zostaÅ‚ zrealizowany dla WSiP. Inne projekty zrealizowane z powodzeniem na zlecenie WSiP to m. in. platforma kursów maturalnych zdasz.to oraz zaawansowany system typu single sign-on (SSO) sÅ‚użący do autentykacji i autoryzacji użytkowników wszystkich usÅ‚ug internetowych WSiP.

WSiP

Opinia klienta

”WspóÅ‚praca z Softhis, wykonawcÄ… projektu informatycznego, zaowocowaÅ‚a wykonaniem systemu zarzÄ…dzania sprzedażą bezpoÅ›redniÄ… na zamówienie dla WSiP. Wykonawca byÅ‚ odpowiedzialny za prace projektowe obejmujÄ…ce specyfikacjÄ™ oraz architekturÄ™, prace programistyczne i wdrożenie platformy. ZespóÅ‚ Softhis daÅ‚ siÄ™ poznać jako wiarygodny i profesjonalny partner, z którym z powodzeniem zrealizowaliÅ›my kolejny projekt oraz budujemy dÅ‚ugofalowÄ… relacjÄ™ biznesowÄ….”

Maksymilian Szeliga

Head of IT, WSiP

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com