Case study

Autenti.com - nowy wymiar podpisu elektronicznego

 • On-line Autenti.com
 • Klient Autenti
 • Cechy szczególne silnik procesów biznesowych Activiti, integracja z GoogleDrive i Microsoft OneDrive, algorytm AES, SSL, notyfikacje push.
 • Zrealizowano wrzesieÅ„ 2014

Software house Softhis przygotowaÅ‚ rozwiÄ…zanie bÄ™dÄ…ce odpowiedziÄ… na potrzeby usprawnienia wspóÅ‚pracy B2B dziÄ™ki umożliwieniu elektronicznego zawierania umów w sieci Internet.

Autenti

Co zaproponowaliśmy?

Autenti.com gromadzi firmy i użytkowników biznesowych biorÄ…cych udziaÅ‚ w procesie zawierania umów i pozwala na opracowywanie i szybkie przesyÅ‚anie umów do odbiorców zewnÄ™trznych, równoczeÅ›nie uÅ‚atwiajÄ…c obieg dokumentów wewnÄ…trz firmy. Autenti oprócz standardowego przypadku, gdy sÄ… podpisywane umowy pomiÄ™dzy różnymi firmami, umożliwia zdefiniowanie swojego wÅ‚asnego procesu (-ów) zawierania umów. Z każdym rodzajem dokumentu skojarzony może być inny przepÅ‚yw sterowania i informacji.

Platforma może obsÅ‚ugiwać umowy, oÅ›wiadczenia woli, potwierdzenia odbioru, protokoÅ‚y czy notatki ze spotkania. Automatyzacja w tym przypadku ma przynieść oszczÄ™dność czasu i wyeliminować koszty opóźnienia wynikajÄ…cego z wysyÅ‚ania dokumentów na odlegÅ‚ość pocztÄ… lub przesyÅ‚kÄ… kurierskÄ….

Produkcja i wdrożenie

Autenti skÅ‚ada siÄ™ z moduÅ‚ów, z których każdy jest odpowiedzialny za inny element procesu podpisania i obiegu dokumentów. SÄ… to m.in.:

 • e-podpis – czyli podpisywanie dokumentów elektronicznie za pomocÄ… różnych dostÄ™pnych metod,
 • e-wyciÄ…g – wizualizacja podpisów zÅ‚ożonych przez użytkownika,
 • integracje – z Google Drive i Microsoft OneDrive,
 • weryfikator cyfrowy – sprawdzenie faktu podpisania dokumentu oraz weryfikacja jego integralnoÅ›ci.

 

 

Poznaj podstawowe korzyści, jakie oferuje Ci Autenti.com:

 • SZYBKOŚĆ - autoryzujesz dokumenty i podpisujesz umowy z prÄ™dkoÅ›ciÄ… internetowego Å‚Ä…cza. Za pomocÄ… Autenti.com bardzo szybko zaÅ‚atwiasz niezbÄ™dne formalnoÅ›ci. W dowolnym miejscu i czasie autoryzujesz lub podpisujesz dokumenty na platformie. Nieważne gdzie jesteÅ›, w pracy, w domu czy w podróży. Masz staÅ‚y dostÄ™p do swoich dokumentów.
 • WYGODA - tylko jedno konto, a tak wiele zastosowaÅ„. ZakÅ‚adasz konto, które może sÅ‚użyć do celów prywatnych i zawodowych. ProwadzÄ…c kilka inicjatyw możesz przeÅ‚Ä…czać siÄ™ pomiÄ™dzy tożsamoÅ›ciami i tym samym autoryzować dokumenty od różnych partnerów. Korzystasz z uproszczonego logowania już przy rejestracji konta (Google+, Microsoft, Facebook). NastÄ™pnie zaÅ‚Ä…czasz wÅ‚aÅ›ciwe pliki i wysyÅ‚asz je do zainteresowanych. W tym samym czasie możesz wysyÅ‚ać je do wielu stron jednoczeÅ›nie. Archiwa przechowujesz na dysku Autenti lub przekazujesz je do dysków zewnÄ™trznych.
 • PEWNOŚĆ - nikt przypadkowy nie wejdzie w posiadanie Twoich umów. Uzytkownik samodzielnie dobiera strony procesu i wskazuje osoby, które majÄ… autoryzować, parafować lub podpisać dokumenty. DziÄ™ki użytym narzÄ™dziom Autenti daje gwarancjÄ™, iż skÅ‚adany na platformie podpis pochodzi rzeczywiÅ›cie od wskazanej przez osoby. Użytkownik otrzymuje również zaufany certyfikat w postaci elektronicznego stempla oraz szczegóÅ‚owy e-wyciÄ…g czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych. Co ważne, zawierane w ten sposób umowy sÄ… prawnie wiążące na terenie caÅ‚ej Unii Europejskiej.
 • BEZPIECZEŃSTWO - bezpieczeÅ„stwo i ochrona Twoich danych sÄ… najwyższym priorytetem. Nikt bez Twojej wiedzy, nawet my, nie ma dostÄ™pu do Twoich dokumentów, które sÄ… szyfrowane za pomocÄ… 256-bitowego klucza i bezpiecznie archiwizowane na wybranym przez Ciebie noÅ›niku. Platforma wykorzystuje certyfikat SSL, który szyfruje dane przesyÅ‚ane drogÄ… elektronicznÄ… pomiÄ™dzy serwerem a użytkownikiem i uniemożliwia przechwycenie poufnych informacji. W przypadku urzÄ…dzeÅ„ mobilnych dajemy Ci opcjÄ™ wykorzystania dodatkowego kodu PIN.
 • OSZCZĘDNOŚĆ - można zapomnieć o drukowaniu i skanowaniu dokumentów, kolejkach na poczcie oraz wizytach kuriera. Już w pierwszych dniach korzystania z platformy Autenti zaobserwujesz wyraźne oszczÄ™dnoÅ›ci w swojej firmie. Przestaniesz kupować w dużej liczbie pocztowe znaczki, zamawiać dodatkowe ryzy papieru, rzadziej korzystaÅ‚ bÄ™dziesz z usÅ‚ug pocztowych i kurierskich.
 • AUTOMATYZACJA - notatki, petycje, uchwaÅ‚y, umowy i dziesiÄ…tki innych rodzajów dokumentów mogÄ… być wykorzystywane na platformie Autenti w wyjÄ…tkowo wygodny i w peÅ‚ni zautomatyzowany sposób. Autenti zapewnia Ci zautomatyzowany obieg dokumentów pomiÄ™dzy firmami, z którymi wspóÅ‚pracujesz, a także wewnÄ…trz organizacji, którÄ… sam reprezentujesz. Twórz i zapisuj na platformie treÅ›ci umów, dokumenty finansowe, kadrowe, uchwaÅ‚y, a nawet notatki ze spotkaÅ„. JeÅ›li potrzebujesz, skorzystaj z gotowych szablonów. WysyÅ‚aj dokumenty do wielu stron jednoczeÅ›nie. Z Twoich aktywnoÅ›ci na platformie Autenti z pewnoÅ›ciÄ… zadowoleni bÄ™dÄ… pracownicy dziaÅ‚ów: prawnych, administracji, ksiÄ™gowoÅ›ci, finansów, sprzedaży i kadr.

Opinia klienta

Autenti
Softhis stworzyÅ‚ dla Autenti sp. z o.o. kompleksowe rozwiÄ…zanie informatyczne - platformÄ™ do autoryzacji dokumentów i zawierania umów w Internecie.

Grzegorz Wójcik

CEO, Autenti

Wykonawca projektu byÅ‚ odpowiedzialny za analizÄ™ funkcjonalno-technicznÄ…, opracowanie studium wykonalnoÅ›ci, architektury i algorytmów oraz integracjÄ™ z silnikiem procesowym BPM i mechanizmami podpisu elektronicznego. Projekt obejmowaÅ‚ także wykonanie platformy www i aplikacji mobilnych (iOS, Android) oraz wdrożenie wykonanego systemu na bezpiecznej, prywatnej chmurze obliczeniowej. DoÅ›wiadczenie wspólnej pracy nad projektem pozwala nam rekomendować Softhis jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie wdrożeÅ„ oprogramowania dedykowanego, integracji systemów i doradztwa IT."

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com