Usługi

Oprogramowanie dedykowane - aplikacje internetowe 

Projektujemy i tworzymy dedykowane aplikacje internetowe, systemy informatyczne dla firm oraz oprogramowanie dedykowane - wykonywane na zamówienie, Å›ciÅ›le pasujÄ…ce do biznesowych uwarunkowaÅ„ i wymagaÅ„ wspóÅ‚pracujÄ…cych z nami firm. Wyróżnia nas nowatorskie myÅ›lenie i wykorzystywanie zaawansowanych technologii, także semantycznych. Tylko takie poÅ‚Ä…czenie pozwala na uzyskanie funkcjonalnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiÄ…zaÅ„ dedykowanych, wspierajÄ…cych prowadzenie i rozwój biznesu.

Softhis projektuje rozwiÄ…zania, które dajÄ… ogromne możliwoÅ›ci by efektywnie zarzÄ…dzać dokumentacjÄ… w przedsiÄ™biorstwach. PrawidÅ‚owy system obiegu dokumentów jest kluczowym parametrem pozwalajÄ…cym na optymalizacjÄ™ kosztów. Kompleksowy sposób zarzÄ…dzania danymi umożliwia szczegóÅ‚owÄ… analizÄ™, wnioski oraz wykorzystanie ich w różnych aspektach dotyczÄ…cych firmy. System obiegu dokumentów skÅ‚ada siÄ™ z poszczególnych moduÅ‚ów: zarzÄ…dzanie dokumentami, magazyny, workflow, raportowanie, integracja oraz jednolity plik kontrolny. Gotowe oprogramowanie Softhis do zarzÄ…dzania dokumentacjÄ… w firmie zapewnia integracjÄ™ z technicznymi potrzebami każdego przedsiÄ™biorstwa.

Projektowanie aplikacji internetowych

Projektowanie aplikacji internetowych oznacza dla nas dostarczanie rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych, które z pomocÄ… przeglÄ…darki internetowej integrujÄ… biznes w jednym programie. Nasze pomysÅ‚y i stosowane przez nas technologie projektowe Å‚Ä…czymy z analitycznym podejÅ›ciem do procesów, potrzeb oraz faktycznych celów, które nowy system ma wspierać. 

aplikacje internetowe

CRM, ERP i obieg dokumentów

Sprawne zarzÄ…dzanie wymaga stosowania nowoczesnych narzÄ™dzi jak systemy CRM, ERP, których zadaniem jest koordynacja strategii i dziaÅ‚aÅ„ operacyjnych. RozwiÄ…zaniem w tym przypadku jest dostosowane do indywidualnych potrzeb projektowanie aplikacji webowych – usÅ‚uga oferowana przez zespóÅ‚ ekspertów Softhis. Nasze rozwiÄ…zania zwiÄ™kszajÄ… produktywność, wspierajÄ… wyniki sprzedażowe, jak również zapewniajÄ… staÅ‚y dostÄ™p do wiedzy gromadzonej w organizacji. 

CRM ERP obieg dokumentów

Platformy e-commerce

DziÄ™ki wiedzy i doÅ›wiadczeniu oferujemy naszym klientom pomysÅ‚y, które umożliwiajÄ… kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ™ e-biznesu, także poprzez integracjÄ™ z systemami CRM, ERP i programami magazynowo – ksiÄ™gowymi. Dbamy również o bezpieczeÅ„stwo funkcjonowania e-sklepów, chroniÄ…c pÅ‚atnoÅ›ci, zasoby produktów oraz gromadzone dane. Tak jak aplikacje internetowe i mobilne, tak i rozwiÄ…zania w zakresie platform e-commerce sÄ… w stanie znaczÄ…co wpÅ‚ynąć na rozwój biznesu. 

platformy e-commerce

Systemy B2B i B2C

Potrzeby biznesowe firm stworzyÅ‚y różne kanaÅ‚y komunikacji i sprzedaży. Aby je realizować, tworzymy wielowarstwowe rozwiÄ…zania informatyczne (także aplikacje internetowe i mobilne), które uÅ‚atwiajÄ… zarzÄ…dzanie relacjami biznesowymi, jak również odbiorcami detalicznymi. Owocna wspóÅ‚praca z naszymi klientami sprawia, że znamy różnicÄ™ pomiÄ™dzy specyfikÄ… rozwiÄ…zaÅ„ B2B i B2C oraz wiemy jak w ramach jednej platformy implementować różne narzÄ™dzia wspierajÄ…ce biznes elektroniczny. Możemy w ten sposób tworzyć oprogramowanie dedykowane konkretnemu biznesowi. 

B2B B2C

Cloud Computing (SaaS)

Dzisiaj jest to jedna z najbardziej popularnych form wdrażania oprogramowania dla firm, która z powodzeniem znajduje zastosowanie w wielu koncepcjach biznesowych i różnych branżach. Gwarantuje niższe koszty oraz możliwość korzystania z usÅ‚ug bez ograniczenia czasem i przestrzeniÄ…. To gÅ‚ówne zalety rozwiÄ…zaÅ„ oferowanych w tzw. „chmurze”. 

Cloud computing

Centrum testów Softhis

Nasz zespóÅ‚ testerów sprawdzi poprawne funkcjonowanie oprogramowania by mieć pewność, że aplikacja dziaÅ‚a wÅ‚aÅ›ciwie w każdej fazie rozwoju. Nasz zespóÅ‚ to najlepsi specjaliÅ›ci technologii webowych, natywnych, desktopowych oraz mobilnych. MogÄ… pochwalić siÄ™ wieloma testami przeprowadzonymi dla klientów z Polski oraz z zagranicy.
Bez wzglÄ™du na to, czy aplikacja jest rozbudowywana, czy też tworzona od samego poczÄ…tku, zespóÅ‚ testerów Softhis pomoże usprawnić lub stworzyć oprogramowanie wysokiej jakoÅ›ci.
WypracowaliÅ›my sprawdzonÄ… metodykÄ™ dziaÅ‚aÅ„, która zapewnia terminowość i testy najwyższej jakoÅ›ci.

aplikacje mobilne

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków.
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com