Aviva Sp. z o.o.

Aviva
Wybór firmy Softhis jako dostawcy aplikacji do Podpisu i WysyÅ‚ki Jednolitego Pliku Kontrolnego byÅ‚ dla nas bardzo dobrÄ… decyzjÄ… biznesowÄ….

Tomasz Andrzejczak

Project Manager, Grupa AVIVA

DziÄ™ki zastosowaniu jednego z moduÅ‚ów systemu Softhis JPK, AVIVA mogÅ‚a na czas wywiÄ…zać siÄ™ ze zobowiÄ…zaÅ„ naÅ‚ożonych na przedsiÄ™biorców przez Ministerstwo Finansów. ModuÅ‚ przygotowany przez Softhis zostaÅ‚ wdrożony w naszym Å›rodowisku informatycznym, a caÅ‚ość prac przebiegaÅ‚a bardzo sprawnie."

DuPont Poland Sp. z o.o.

PoszukujÄ…c niezawodnego i elastycznego oprogramowania, które bÄ™dzie umożliwiaÅ‚o generowanie i wysyÅ‚anie Jednolitego Pliku Kontrolnego do interfejsu Ministerstwa Finansów, zdecydowaliÅ›my siÄ™ na wspóÅ‚pracÄ™ z firmÄ… Softhis.

Piotr Gill

Członek Zarządu, DuPont Poland Sp. z o.o.

CaÅ‚ość zleconych prac polegajÄ…cych na dostosowaniu aplikacji Softhis JPK oraz jej wdrożeniu w Å›rodowisku informatycznym DuPont Poland Sp. z o.o. przebiegÅ‚a pÅ‚ynnie i zostaÅ‚a ukoÅ„czona terminowo, mimo krótkiego czasu na realizacjÄ™ projektu."

PKP CARGO S.A.

PKP CARGO S.A.
Softhis przygotował dla PKP CARGO S.A. Moduł Podpisu i Wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz z opcją walidacji jego poprawności.

Piotr Zdziechowiak

Project Manager, PKP CARGO S.A.

Wykonawca byÅ‚ odpowiedzialny za prace polegajÄ…ce na dostarczeniu i wdrożeniu systemu w Å›rodowisku informatycznym PKP CARGO S.A. ZespóÅ‚ Softhis jest profesjonalnym partnerem, którego możemy rekomendować w zakresie wdrożeÅ„ oprogramowania, przy zachowaniu najwyższych standardów, praktyk bezpieczeÅ„stwa oraz integracji systemów."

WSiP

WSiP
WspóÅ‚praca z Softhis, wykonawcÄ… projektu informatycznego, zaowocowaÅ‚a wykonaniem systemu zarzÄ…dzania sprzedażą bezpoÅ›redniÄ… na zamówienie dla WSiP.

Maksymilian Szeliga

Head of IT, WSiP

Wykonawca byÅ‚ odpowiedzialny za prace projektowe obejmujÄ…ce specyfikacjÄ™ oraz architekturÄ™, prace programistyczne i wdrożenie platformy. ZespóÅ‚ Softhis daÅ‚ siÄ™ poznać jako wiarygodny i profesjonalny partner, z którym z powodzeniem zrealizowaliÅ›my kolejny projekt oraz budujemy dÅ‚ugofalowÄ… relacjÄ™ biznesowÄ…."

Payback

PAYBACK
Loyalty Partner, wÅ‚aÅ›ciciel marki PAYBACK wspóÅ‚pracowaÅ‚ z Softhis w zakresie stworzenia nowego sklepu z nagrodami dla klientów korzystajÄ…cych z programu PAYBACK.

Miłosz Pałka

Senior Online Manager

Owocem tej kooperacji jest system umożliwiajÄ…cy zamawianie nagród przez użytkowników programu bonusowego PAYBACK, w zamian za zdobyte w programie punkty z możliwoÅ›ciÄ… wniesienia dodatkowej opÅ‚aty pieniężnej. Softhis jako wykonawca projektu byÅ‚ odpowiedzialny za przygotowanie specyfikacji i architektury, prace programistyczne, zaprojektowanie elementów graficznych oraz wdrożenie platformy. Firma daÅ‚a siÄ™ poznać jako wiarygodny i profesjonalny partner, z którym budujemy dÅ‚ugofalowÄ… relacjÄ™ w zakresie rozwijania produktu oraz jego utrzymania."

Autenti

Autenti
Softhis stworzyÅ‚ dla Autenti sp. z o.o. kompleksowe rozwiÄ…zanie informatyczne - platformÄ™ do autoryzacji dokumentów i zawierania umów w Internecie.

Grzegorz Wójcik

CEO, Autenti

Wykonawca projektu byÅ‚ odpowiedzialny za analizÄ™ funkcjonalno-technicznÄ…, opracowanie studium wykonalnoÅ›ci, architektury i algorytmów oraz integracjÄ™ z silnikiem procesowym BPM i mechanizmami podpisu elektronicznego. Projekt obejmowaÅ‚ także wykonanie platformy www i aplikacji mobilnych (iOS, Android) oraz wdrożenie wykonanego systemu na bezpiecznej, prywatnej chmurze obliczeniowej. DoÅ›wiadczenie wspólnej pracy nad projektem pozwala nam rekomendować Softhis jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie wdrożeÅ„ oprogramowania dedykowanego, integracji systemów i doradztwa IT."

American College of Prosthodontists

American College of Prosthodontists
Softhis usprawniÅ‚ udostÄ™pnianie wiedzy medycznej dla lekarzy, czyniÄ…c jÄ… również bardziej mobilnÄ….

Mark Heiden

Associate Executive Director

WspóÅ‚praca z Softhis zaowocowaÅ‚a stworzeniem platformy zarówno w wersji desktopowej jak i w formie aplikacji dostÄ™pnej na urzÄ…dzenia z systemem Android i iOS. DziÄ™ki systemowi czÅ‚onkowie American College of Prosthodontists dzielÄ… siÄ™ wiedzÄ… w dowolnym czasie i miejscu. W naszej opinii Softhis dostarczyÅ‚ niezawodne i sprawnie dziaÅ‚ajÄ…ce oprogramowanie.”

Lllentab

Llentab
Llentabhallen jest firmą oferującą hale stalowe. W zakresie naszego działania mieści się sprzedaż, projektowanie i montaż.

Michał Szpilewski

Prezes ZarzÄ…du

Do nowoczesnego zarzÄ…dzania firmÄ… potrzebowaliÅ›my sprawnego i niezawodnego oprogramowania. ZdecydowaliÅ›my siÄ™ na wspóÅ‚pracÄ™ z firmÄ… Softhis, która zaprojektowaÅ‚a i wdrożyÅ‚a szyte na naszÄ… miarÄ™ narzÄ™dzie informatyczne. Nasza wspóÅ‚praca, z której jesteÅ›my bardzo zadowoleni, to nie tylko same prace wdrożeniowe, ale także dÅ‚ugofalowa, ponad 8-letnia kooperacja polegajÄ…ca na utrzymaniu Å›rodowiska informatycznego na wysokim poziomie oraz rozwój systemu pozwalajÄ…cy na staÅ‚Ä… adaptacjÄ™ do naszych potrzeb. Polecamy Softhis jako twórcÄ™ wysokiej jakoÅ›ci rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych.”

Woblink

Woblink
Ponad póÅ‚toraroczna wspóÅ‚praca z firmÄ… Softhis zaowocowaÅ‚a powstaniem platformy Woblink.

Mateusz Tobiczyk

Dyrektor ds. Rozwoju Platformy Woblink

Jak w dobrym kinie, i w tej wspóÅ‚pracy, nie brakowaÅ‚o trudnych momentów, zwrotów akcji i walki z przeciwnoÅ›ciami, które dyktowaÅ‚ szybko rozwijajÄ…cy siÄ™ rynek. Ostatecznie jednak dziÄ™ki zaangażowaniu zespoÅ‚ów pracujÄ…cych przy realizacji projektu udaÅ‚o siÄ™ zamienić tysiÄ…ce linijek kodu w innowacyjny i przyjazny system, który pozwala cieszyć siÄ™ przyjemnoÅ›ciÄ… e-czytania na wielu urzÄ…dzeniach i systemach operacyjnych, a Woblink staÅ‚ siÄ™ jednÄ… z najpopularniejszych e-bookowych platform w Polsce."

Clutch

Interesuje Cię wykonanie oprogramowania dedykowanego dla firmy? Chcesz podjąć współpracę?

Formularz kontaktowy

 

Softhis

ul. Fabryczna 20 A, 31-553 Kraków
tel.: +48 12 350 55 55
fax.: +48 12 378 33 31
e-mail: office(at)softhis.com