EU grants - Sorry! This page isn't available in English

31 października 2013

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie usług i dostawę modułów oprogramowania dla systemu B2B

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS, integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw, wspomagające działalność biznesową" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki, Działanie 8.2.: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert:

W zakresie licencji i praw autorskich, na dostawę:

  • 7 modułów integrujących oprogramowanie Zamawiającego z zewnętrznymi usługami Saas,
  • 2 aplikacji mobilnych - dla systemów iOS i Android,
  • 2 dedykowanych modułów oprogramowania w zakresie billingu i zarządzania procesami biznesowymi,
  • architektury informacji, makiet i prototypów interfejsów z projektami graficznymi do wszystkich do wszystkich modułów wraz z wersjami mobilnymi
  • kodów źródłowch implementujących interfejs użytkownika.

W zakresie usług doradczych i eksperckich na:

  • przeprowadzenie badań użyteczności interfejsu użytkownika.

W zakresie promocji projektu:

  • opracowanie strategii i koncepcji działań promocyjnych,
  • wykonanie serwisu promocyjnego dla planowanego systemu z informacjami PR i marketingowymi dla potencjalnych partnerów,
  • kampanię promocyjną wizerunkową i PR, dotyczącą wdrażanego rozwiązania B2B.

Szczegółowa specyfikacja warunków zamówienia będzie udostępniona po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. W tym celu prosimy o kontakt na adres office@softhis.com lub telefoniczny 12 350 55 55.