EU grants - Sorry! This page isn't available in English

30 stycznia 2014

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację usługi badawczej z zakresu Semantic Web, inżynierii wiedzy i metod sztucznej inteligencji

W związku z planowaną realizacją projektu dotyczącego badań nad inteligentnym systemem wspomagającym zarządzanie w oparciu o technologie semantyczne w ramach Działania 1.4 “Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi badawczej z zakresu Semantic Web, inżynierii wiedzy i metod sztucznej inteligencji.

Zakres prac zespołu badawczego

Usługi analityczne, doradcze i konsultacyjne z zakresu zastosowania ujęcia procesowego, systemów regułowych i semantycznych w rozproszonych aplikacjach wsparcia biznesu.

Wymagania oferenta dotyczące kwalifikacji zespołu badawczego

Oferent powinien dysponować przynajmniej 4-osobowym zespołem naukowym, wśród którego przynajmniej 1 osoba posiada tytuł profesora nauk technicznych oraz 1 osoba stopień doktora z dziedziny informatyki.

Zespół powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w działalności badawczej z zakresu:

 • sztucznej inteligencji,
 • Semantic Web,
 • systemów regułowych,
 • inżynierii wiedzy,
 • modelowania procesów biznesowych.

Oczekiwane parametry usługi badawczej:

 • dyspozycyjność zespołu naukowego: min. 80 osobogodzin miesięcznie,
 • termin realizacji usługi: 1 lipca 2014 – 31 grudnia 2015 (18 miesięcy).

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • zasoby i doświadczenie zespołu naukowego - 50%,
 • minimalna gwarantowana dyspozycyjność miesięczna - 25%,
 • cena - 25%.

Wymagania formalne

Oferta powinna zawierać:

 • pełną nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • termin ważności oferty, nie krótszy niż do dnia 5 marca 2014,
 • opis zasobów naukowych i doświadczenia zespołu naukowego,
 • łączną liczbę oferowanych osobo-godzin prac badawczych w okresie 18 miesięcy,
 • minimalną dyspozycyjność miesięczną w osobo-godzinach,
 • termin realizacji usługi,
 • łączna cenę wynagrodzenia netto i brutto,
 • zobowiązanie do zawarcia umowy warunkowej najpóźniej do dnia 6 lutego 2014 r.

Oferta powinna być przesłana w formie pliku PDF pocztą elektroniczną na adres office@softhis.com lub faksem na numer 12 378 33 31.

Termin składania ofert mija w dniu 5 lutego 2014 o godz. 17:00.

O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformujemy oferenta najpóźniej w dniu 6 lutego 2014 do godziny 11.00. Z wybranym oferentem przewidujemy podpisanie warunkowej umowy na wykonanie usług badawczych najpóźniej w dniu 6 lutego 2014 do godz. 16:00. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres office@softhis.com.