EU grants - Sorry! This page isn't available in English

2 kwietnia 2012

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę modułu semantycznego dla zintegrowanych platform zarządzania przedsiębiorstwem

W związku z realizacją projektu pt. "Zakup modułu semantycznego dla zintegrowanych platform zarządzania przedsiębiorstwem w celu zaoferowania innowacyjnych usług IT" zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania.

Projekt jest realizowany w ramach II Osi Priorytetowej - Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr MRPO.02.01.01-12-6-0304-830-11.

Opis przedmiotu zamówienia i wymagań udostępniany będzie oferentom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. W tym celu prosimy o kontakt na adres office@softhis.com.

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę oferenta,
  • adres oferenta,
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań,
  • cenę netto,
  • termin realizacji,
  • termin ważności oferty (nie krótszy niż do 31 maja 2012).

Kryteria wyboru ofert:

  • cena,
  • doświadczenie oferenta w tematyce Semantic Web,
  • termin realizacji.

Oferty proszę wysłać poprzez e-mail w formacie PDF na adres office@softhis.com do dnia 25 maja 2012.