EU grants - Sorry! This page isn't available in English

26 sierpnia 2015

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku (POIR 1.1.1)

Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia prac podwykonawcy (części prac merytorycznych projektu) uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w zakresie:

  1. Programowania układów elektronicznych i podłączenie urządzeń do platformy - nr R1/POIR/2015 (pobierz plik PDF, formularz ofertowy)
  2. Metod semantyzacji zasobów platformy i opracowania elementów architektury - nr R2/POIR/2015 (pobierz plik PDF, formularz ofertowy)

Zakupy są planowane w ramach Projektu pt. „SENTIENT - Semantyczna infrastruktura dla Internetu Rzeczy”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R", Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-­2020.

Nazwa i adres zamawiającego:
SOFTHIS sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków
tel.: (+48) 12 350 55 55, fax: (+48) 12 378 33 31
NIP: 677-22-51-886, REGON: 120070849, KRS: 0000238391

Data zapytania: 26.08.2015 r.

Termin na złożenie oferty: Oferty można składać do dnia 31.08.2015 r. do godziny 18:00, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
73100000­3 - Usługi badawcze i eksperymentalno­rozwojowe
73110000­6 - Usługi badawcze
73111000­3 - Laboratoryjne usługi badawcze

Opis projektu:
Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczych i rozwojowych prowadzących do zaprojektowania, wykonania i przygotowania do wprowadzenia na rynek otwartej infrastruktury dla Internetu Rzeczy (IoT), której celem jest semantyzacja zasobów i danych IoT oraz integracja wykorzystujących je usług i aplikacji.
Infrastruktura powinna dostarczać właściwych abstrakcji dla dostawców urządzeń IoT oraz dla twórców przypadków użycia, opartych na wykorzystaniu urządzeń i danych przez nie generowanych, poprzez swobodny dobór zasobów dostępnych na platformie.
Głównymi elementami infrastruktury będą:
- układ komunikacyjny zapewniający łączność pomiędzy dowolnym urządzeniem IoT a platformą,
- mechanizmy identyfikacji zasobów w sieci, abstrahujące od ich fizycznej charakterystyki,
- ontologie oraz inne artefakty Semantic Web odpowiedzialne za semantyzację,
- specyfikacje i implementacje protokołów odnajdywania danych i urządzeń w sieci, dostępu do nich oraz integracji, kontroli dostępu i bezpieczeństwa,
- framework tworzenia aplikacji i scenariuszy wykorzystania zasobów IoT.